စစ္အင္အားတိုုးခ်ဲ႕လာမွဳေၾကာင့္ တိုုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာႏိုုင္ဟုုေျပာ