သံုုးပြင့္ဆိုုင္ေဆြးေႏြးေရးမူကိုု ဆက္လက္ စြဲကိုုင္မည္။

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇူလိုုင္လ ၂၉ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သုံးပြင့္ဆိုုင္ ကိုုယ္စားျပဳမႈအေပၚ ဆက္လက္ အေျခခံသြားရန္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မိုုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုုညီ အစည္းအေ၀း စတုုတၳေန႔တြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေသာ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားက ဘံုုသေဘာထားကိုု ခ်မွတ္လိုုက္သည္။

သံုုးပြင့္ဆိုုင္ကုုိယ္စားျပဳမႈ ဆိုုသည္မွာ အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္က တစ္စု၊ လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တစ္စုု ျဖစ္ၿပီး အျခား ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက တစ္စုု ျဖစ္သည္ဟုု မ်က္ႏွာစံုုညီ အစည္းအေ၀း သတင္းထုုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔၀င္ ႏိုုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

အေရးႀကီးေသာ ႏိုုင္ငံေရး၊ လံုုၿခံဳေရး စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သံုုးပြင့္ဆိုုင္ပံုုစံျဖင့္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ ျဖစ္ၿပီး က်န္ အစုုအဖြဲ႔မ်ားက သက္ဆိုုင္ရာ က႑မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာထားခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္ဟုု ႏိုုင္ဟံသာက ေျပာသည္။

ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေရး ေခါင္းစဥ္မ်ားအျဖစ္ ႏိုုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ လံုုၿခံဳေရးႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒ ေခါင္းစဥ္ႀကီး ငါးခုုအား အဓိက ထားေဆြးေႏြးသြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစုုအဖြဲ႔တစ္ခုုခ်င္း၏ ၇၅% ႏွင့္ ကိုုယ္စားလွယ္ အားလံုုး၏ ၇၅% သေဘာတူမွသာ အေရးႀကီးေသာ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ခ်မွတ္ရမည္ဆိုုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍မူ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မခ်ႏိုုင္ေသးပဲ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးစဲ ျဖစ္သည္ဟုု သတင္းထုုတ္ျပန္ေရး အဖြဲ႔က ေျပာဆိုုသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုုင္ဂ်ာယန္တြင္ က်င္းပေနေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုုညီ အစည္းအေ၀းကိုု မူလက ေလးရက္ က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ္လည္း မနက္ျဖန္ ဇူလိုုင္ ၃၀ ရက္ေန႔ကိုု တစ္ရက္တိုုး က်င္းပရန္လည္း ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။