ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာ အထူးအႀကံေပး ပုုဂၢိဳလ္ Mr. Vijay Nambiar မိန္႕ခြန္း