တရုုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုုင္ငံ ႏိုုင္ငံျခားေရးရာဌာနရဲ႕ အာရွေရးရာ အထူးသံတမာန္ Mr. Sun Guoxing မိန္႕ခြန္း