ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး အင္ဘန္လ အဖြင့္မိန္႕ခြန္း (အစည္းအေ၀း ေနာက္ဆံုုးရက္)