ဗုုိလ္ခ်ဴပ္ႀကီး အင္ဘန္လ ၏ EAOs မ်က္ႏွာစံုုညီအစည္းအေ၀း ပိတ္ပြဲမိန္႕ခြန္း