မိုုင္ဂ်ာယန္ အစည္းအေ၀း ၿပီးဆံုုး

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ယက္။
ဇူလိုုင္လ ၃၀ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံု ညီအစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ဘံုသေဘာထားမ်ား အျဖစ္ရယူရန္ လိုအပ္ေနေသးသည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ဆက္လက္အတည္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးမွ တာဝန္ေပးအပ္သည့္ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဖြဲ႕ (CT) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) တုိ႔က ပူးတြဲနည္းလမ္းရွာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေဝး ေနာက္ဆံုးေန႔ သဘာပတိျဖစ္သူ KIO ဒု-ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လကလည္း NCA လက္ မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕၊ မထိုးထားသည့္အဖြဲ႕ဆိုၿပီး ခြဲျခားမေနပဲ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရာတြင္ စုစုစည္းစုည္း အဖြဲ႕တဖြဲ႕တည္း အေနနႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

“အစိုးရနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ အသံဟာ တသံထဲ ျဖစ္ဖုိ႔ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲ့ဒါက အစည္းအေဝးမွာ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ ရယူဖို႔ အင္မတန္ပဲ အေရး ႀကီးပါတယ္” ဟု ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္က ေျပာသည္။

မိုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးတြင္ ပင္လံုလက္စြဲစာတမ္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံတြင္ ပါဝင္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားလံုုၿခံဳေရး မူဝါဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူ မ်ား ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဘံုုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

အေစာပိုုင္းေန႔မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္မ်ားနွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္၊ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုု တပ္မေတာ္ကိုု အရပ္ဖက္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေအာက္တြင္ ထားရွိသြားရန္၊ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သံုုးပြင့္ဆိုုင္ေဆြးေႏြးေရးမူကိုု ဆက္လက္ကိုုင္စြဲသြားရန္ ဘံုုသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ မ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေဝးကို ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။