တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ကခ်င္ဘာသာ ) ၁၃ – ၀၈ -၂၀၁၆။