ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္အပါအ၀င္ အခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ ကာတာစင္တာအၾကံျပဳ


သတင္းႏွင့္မီဒီယာကြန္ယက္။
ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

နိင္ငံသားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိရန္အတြက္ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အဓိကက်ေနျပီး ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ကို  ကာတာစင္တာ က ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္တြင္ အၾကံျပဳလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အလံျပဘုရားလမ္းရွိ PARKROYAL ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္၂၀၁၅ခုႏွစ္ နိ၀ဘၤာလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ အစီရင္ခံစာသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္းအၾကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူမ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာမ်ား သီးသန္႔ ထားျခင္းကိုရပ္တန္႔ရန္အၾကံျပဳခဲ့ျပီး တပ္မေတာ္လက္ထဲတြင္ အနည္္းငယ္ အေလးသာေနကာ နိင္ငံသားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးမရရွိေသးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ဟုေထာက္ျပထားသည္။

ဆက္လက္၍ မဲဆႏၵရွင္စာရင္မ်ား ပိုမိုမွန္ကန္စြာျပဳစုျခင္း၊ေရြးေကာက္ပြဲစီမံခန္႔ခြဲပုံ ပိုမို၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေစရန္ႏွင့္ နိင္ငံသားစီစစ္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ယာယီနိင္ငံကူးလက္မွတ္ ကို္င္ေဆာင္ထာသူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမို၍ မွ်တေသာ စီစစ္မႈေပးရန္တို႔ ထပ္ေလာင္းအၾကံျပဳ ထားသည္။

”လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ၾကိဳတင္မဲကို ဂရုစိုက္သင့္တယ္ ၾကိဳတင္မဲေတြက ၀ယ္လို႔ရတာမ်ိဳးျဖစ္နိင္သလို ပြင့္လင္းျမင္သားမႈအားနည္းေနတာရွိတယ္ဟု  “ ကာတာစင္တာမွ Mr.Soyia Ellism က အၾကံျပဳေျပာဆိုသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ အခ်က္ ၃၀ ေက်ာ္ပါရွိသည့္ ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာနိင္ငံသားမ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ မဆုတ္မနစ္ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈကို အထူး အသိမွတ္ျပဳေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ကမာၻတစ္၀ွမ္းက နိင္ငံေပါင္း ၂၅ နိင္ငံမွ လာေရာက္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူ ၆၂ ဦးက ေရြးေကာက္ပြဲေန႕တြင္ မဲရုံေပါင္း ၂၄၅ ရုံကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေစခဲ့သည္။

ျမန္မာနိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ကာတာစင္တာ ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေပါင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ မႈ၏ ၁၀၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈလည္းျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္းကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အဓိကျပင္ဆင္ရမွာက ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ဥပေဒမ်ား၊နည္းဥပေဒမ်ားဆိုျပီး ႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားစဥ္းစားလို႔ရေၾကာင္း ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ ဆင္ေရးသည့္ လက္ေတြ႔တြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိနိင္၍ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္ နည္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးပိုမိုလြယ္ကူ လက္ေတြက်ေၾကာင္း ၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက အၾကံျပဳေျပာဆိုသည္။