တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ၏ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္14054118_1247967631903838_4608896679825899046_n