တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၉  အဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ အေရးေပၚ တိုုးခ်ဲ႕ အစည္းအေ၀း ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည္။ ၂၄၊၀၈၊၂၀၁၆။