ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႕ ဦးတည္လာေသာ (၂၁)ရာစု ပင္လံုညီလာခံအားၾကိဳဆိုေၾကာင္း MNTJP/MNDAA ၊ PSLF/TNLA ၊ ULA/AA တို႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

300404169895080732