တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ ) ၀၄ – ၀၉ -၂၀၁၆။