ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔
Delegation for Political Negotiation (DPN) သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္