တိုုင္းရင္းသား သတင္းမီဒီယာ အဖြဲ႕ ၁၃ ဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ BNI ႏိုု္င္ငံတကာ ျမန္မာသတင္းအဖြဲ႕မွ အယ္ဒီတာမ်ား ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕က တိုုင္းရင္းမီဒီယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး။