ဧရာ၀တီ ျမစ္ညာ၊ ျမစ္ဆံု၊ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၊ ေငၚခ်မ္းခ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီ
မံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္…