ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ထိုုးစစ္မ်ား ရပ္တန္႕ေပးရန္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုု ဘာသာေပါင္းစံုု ပါ၀င္သည့္ လူထုုလမ္းေလ်ာက္ ဆႏၵထုုတ္ေဖာ္ပြဲကိုု ယေန႕ ေအာက္တိုုဘာလ ၂၂ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပခဲ့ၾကသည္။