ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မူ၀ါဒ ၉ ခု တင္ျပမည္

သတင္းႏွင့္မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ေအာက္တိုုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕၊ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္။

ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕အေျခစိုုက္ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ) Ethnic Nationalities Affairs Center (Union of Burma) အဖြဲ႕မွေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒ ၉ ခုုအား ျပည္သူလူထုုႏွင့္ CSOs/CBOs မ်ား၊ ႏိုုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ခ်ျပၿပီး လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တင္ျပသြားရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ႏိုုင္ငံေရးမူေဘာင္ေရးဆြဲရာတြင္ တိုုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ကိုုက္ညီသည့္မူ၀ါဒမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲႏိုုင္ ရန္ မူ၀ါဒ ၉ ခုုအား အဓိက ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည့္ လူမွဳအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ရက္ၾကာအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ယခုုလိုု ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႕က က်င္းပ ၿပီးစီးသြားသည့္ ထိုုအစည္းအေ၀းတြင္ ေရးဆြဲထား သည့္ မူ၀ါဒ ၉ ခုုအား ေဒသအလုုိက္ေဆြးေႏြးရန္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသား ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္အဆင့္ က႑အလိုုက္ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏိုုင္ေရး ႀကိဳးစား သြားရန္ ႏွင့္ အားလံုုးလက္ခံႏိုုင္သည္အထိ လုုပ္ေဆာင္သြားၾကရန္ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

“ျပဳစုုထားတဲ့ ဒီ Policy ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ က်ေနာ္တိုု႕ အာဏာ ခြဲေ၀မွဳ ေနာ္ ဘယ္မူ၀ါဒ ပဲၾကည့္ၾကည့္ ပညာေရးပဲၾကည့္ၾကည့္ က်န္းမာေရးပဲ ၾကည့္ၾကည့္ က်ေနာ္တိုု႕ တကယ့္ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုု ျဖစ္လာမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အဲ့ဒီ မူ၀ါဒ ေတြ က်ေနာ္တိုု႕ အာဏာ ခြဲေ၀မွဳေပါ့။ ဒီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္တုုိင္း က်ေနာ္တိုု႕ရဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္ေပါ့ ဘယ္လိုုအာဏာခြဲေ၀မွဳ ျပဳလုုပ္ရမလဲဆိုုတာ အဲ့ဒီ ေပၚလစီကိုု က်ေနာ္တိုု႕ ေရးထားတာ” ဟုု ENAC အဖြဲ႕မွ Deputy Executive Director Dr.Pon Nya Mon မွ ေျပာသည္။ “ဘာျဖစ္လဲဆိုုေတာ့ တိုုင္းရင္း သား ေတြက က်ေနာ္တိုု႕ ဖက္ဒရယ္ယူနီယမ္ ကိုုေတာင္းဆိုုတယ္ေလ ဖက္ဒရယ္ယူနီယမ္ဆိုုတာ ဒါကေတာ့ ဘယ္လိုုလဲဆိုု အာဏာခြဲေ၀မွဳပဲ အာဏာခြဲေ၀မွဳဆိုုတာ အစစအရာရာကိုု ခြဲေ၀ရမယ္ ပညာေရးေရာ က်န္းမာေရးေရာ စီးပြားေရးေရာ အကုုန္လံုုးေပါ့ ေနာ္ က်ေနာ္တိုု႕ အဲ့ဒါကိုု ျပင္ဆင္ ထားတာ။”

အစည္းအေ၀းတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ အေျခအေနမ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး၊ ENAC အဖြဲ႕မွလည္း လက္ရွိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနသည့္ မူ၀ါဒလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အနာဂတ္ စီမံခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟုု သိရသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ အရပ္ဖက္ လူမွဳအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားမွလည္း ေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒ ၉ ခုု အား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြတ္ရန္လိုုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ကေလးငယ္မ်ားဆိုုင္ရာမူ၀ါဒအသစ္တစ္ခုု ထပ္မံေရးဆြဲရန္လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုု သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ လူမွုုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ ပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ကိုုယ္စား တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ပညာေရး ကြန္ယက္ NNER ဥကၠဌ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ မွ ဒီမူ၀ါဒမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ သက္ဆိုုင္သူမ်ားအားလံုုး ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြားသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုုသည္။

“အေရးႀကီးတယ္ ဒီ ေပၚလစီမွာပါ၀င္တာက ဒီ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြပါတယ္၊ ေနာက္ တိုုင္းရင္းသား ႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြပါတယ္၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ က႑စံုုက ပါ၀င္တယ္ ဆိုုေတာ့ ဒီ ေပၚလစီ က ဒီ တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြေရာ ကိုုယ္စားျပဳထားတဲ့ မူ၀ါဒ ျဖစ္တယ္ ဒီ ေပၚလစီရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း က်ေနာ္တိုု႕ ႏုုိင္ငံမွာ ဒီ ဒီမိုုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ထူေထာင္ဖိုု႕ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ ေရးဆြဲထားတဲ့ မူ၀ါဒေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါ က်ေနာ္တိုု႕ ႏုုိင္ငံ ထူေထာင္ တဲ့ ကိစၥမွာ အေရးႀကီးတဲ့ မူ၀ါဒေတြ ျဖစ္ပါတယ္။”

ေရးဆြဲထားသည့္ မူ၀ါဒ မူၾကမ္းမ်ားသည္ က်န္းမာေရး မူ၀ါဒမ်ား၊ ပညာေရး မူ၀ါဒမ်ား၊ ေျမယာ မူ၀ါဒမ်ား၊ သဘာ၀ သယံဇာတဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ စိုုက္ပ်ိဳးေရးဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုုကၡသည္မ်ား ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမွဳ အကူအညီဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ကုုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္သည္။

ထိုုမူ၀ါဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုုႏိုုင္ငံသိုု႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမွဳ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္မည့္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား ႏိုုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား မူ၀ါဒဆိုုင္ရာ တူညီေသာ ဘံုုနားလည္မွဳမ်ား ရရွိရန္အတြက္ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စုု ျမန္မာႏိုုင္ငံ) ENAC အဖြဲ႕မွ ၂ ႏွစ္အတြင္း ျပဳစုုထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားျဖစ္သည္။