တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ သတင္းအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ ) ၃၀ – ၁၀ -၂၀၁၆။