ခရီးသြားလာမွဳမ်ား ယာယီရပ္ဆိုုင္းရန္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္မ်ား ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ျပန္

4-eao-joint-statement-bur-final