အမ်ိဳးသား ျမန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုု ထိခိုုက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုုတ္ဟုု KIO ထုုတ္ျပန္

kio-statement