ေနအိမ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ျခင္းမျပဳဘဲ မိမိေနအိမ္မ်ားတြင္ေနထိုုင္ၾကရန္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ အုုပ္ခ်ဴပ္ေရးဦးစီးဌာန ထုုတ္ျပန္

musal01 musal02