ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းျဖစ္ပြားမွဳနဲ႕ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟိုုဌာနမွ ထုုတ္ျပန္ခ်က္

 

15209166_1420449771299760_1048344421_n 15139654_1420449777966426_1598814823_n 15211540_1420450124633058_2111709090_n