“လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္” (အပိုုင္း ၁၇ )