ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC မွ ကမကထ ျပဳ၍ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Stakeholders’ Consultation Meeting ကိုု ယေန႕ မနက္ပိုုင္းမွ စ၍ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္က်င္းပေနသည္။

အစည္းအေ၀းကိုု ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ CSO/CBO လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ UNA မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဴပ္ (ျမန္မာႏိုုင္ငံ) WLB အဖြဲ႕မွကိုုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ကြန္ရက္ မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တသီးပုုဂၢလ ကိုုယ္စားလွယ္ ၇၀ ေက်ာ္ တက္ေရာ က္ ေဆြးေႏြးေနသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအားလံုုး သံုုးရက္ၾကာ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ မူေဘာင္ ျပန္လည္သံုုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ျဖစ္စဥ္။ ၂၁ ရာစုု ပင္လံုု ညီလာခံ ႏွင့္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳျဖစ္စဥ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ CSO Forum အခန္းက႑ ႏွင့္ အေနအထား။ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုုိင္ငံတကာအတြင္း ျမန္မာ့အေရး လွဳပ္ရွားမွဳ အေျခအေန။ တရားေရးမ႑ိဳင္ ႏွင့္ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခအေန။  လံုုၿခံဳေရးက႑ ျပဳုုျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ေရွ႕အလားအလာ။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခန္းက႑ ႏွင့္ အခင္းအက်င္း။ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေျခအေန မ်ားကိုု ေဆြးေႏြးသြားၾကမည္ဟုု သိရသည္။