ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO တို႔၏ ပူးတြဲသေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္