တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တတိယအၾကိမ္
မ်က္ႏွာစံုညီ ပန္ခမ္း အစည္းအေ၀း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္