တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တတိယအၾကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီ ပန္ခမ္းအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္