တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ ) ၂၇-၂-၂၀၁၇