တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀း ဒုုတိယေန႕ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနစဥ္။ (၀၉ / ၀၄/ ၂၀၁၇)