ပင္လံုလက္စြဲစာတမ္းသည္ ကိုုးကားရမည့္ စာတမ္းတစ္ခုု

သတင္းႏွင့္ မီဒီယာ ကြန္ရက္။
ဧၿပီလ ၁၁ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းက အတည္ျပဳလုုိက္ေသာ ပင္လံုလက္စြဲစာတမ္းသည္ အားလံုးကိုးကားရမည့္ စာတမ္းျဖစ္သည္ဟု အစည္းအေ၀း တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုုင္ငံလံုုးဆိုုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ABSDF) ဥကၠဌ ရဲေဘာ္ သံခဲက ေျပာသည္။

“တုုိင္းျပည္အတြက္ အင္မတန္မွအေရးႀကီးတဲ့ ပင္လံုုနဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ကိစၥ၊ အဲ့ေတာ့ ပင္လံုုစိတ္ဓါတ္ ၊ ပင္လံုု သေဘာတူညီခ်က္၊ ပင္လံုုစာခ်ဳပ္၊ ဒီအေပၚမွာ အျမင္ေတြကိုု ညွိႏွိဳင္းၿပီးတဲ့အခါၾကေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အားလံုုးက ကိုုးကားရမယ္ဆိုုတဲ့ စာတမ္း တစ္ခုုအေနနဲ႕ အားလံုုး သေဘာတူ ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။”

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ကို အေျခခံၿပီး တုိင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးကို တက္ ေရာက္လာသူမ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

“ဒီအေပၚ မွာ ပင္လံုုစိတ္ဓါတ္နဲ႔ အတူ ပင္လံုု သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတုုိင္း တိုုင္းျပည္ကိုု အတူတကြ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္မယ္၊ ေနာက္ၿပီးတဲ့ အခါၾကေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ တိုုင္းရင္းသားေတြ ၾကားထဲမွာ တန္းတူရည္တူ ကိုုယ္ပိုုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိတဲ့ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုုကေရစီ ႏိုုင္ငံေတာ္ကိုု တည္ေဆာက္မယ္ဆုုိတဲ့ က်ေနာ္တိုု႕ ယူဆခ်က္ေတြဟာ အားလံုုးရဲ့ စုုစည္းခ်က္ေတြလို႔ ေျပာရင္ျဖစ္ပါတယ္”

မတ္လ (၂၈) ရက္ေန႔က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ Palm Spring Hotel တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကခ်င္လူထုကိုယ္စားျပဳ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပဂၢိဳလ္က ပင္လံုစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး မပါ၀င္သည့္အတြက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အား ပံုေသကိုင္စြဲ၍ မရဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ထုိေျပာဆိုုခ်က္ကိုု တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ပင္လံုလက္စြဲ စာတမ္းကိုု ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ၂ ရက္ၾကာ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ တႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထိုုးထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ မေရးထိုုးရေသးေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပါ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ကိုင္စြဲမည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္အေျခခံရမည့္ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား ႏွင့္ ပင္လုံလက္စြဲစာတမ္းတို႔ကုိ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ သည္။

ထိုု႔အျပင္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးမူ ၀ါဒဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရန္ပုံ ေငြဆုိင္ရာ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႔ (JCB) ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားဆိုင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲသြားႏိုင္ေရးအတြက္ ပူးတြဲအလုပ္အဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းသြားရန္စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ သိုု႔မဟုုတ္ (၂၁) ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး တန္းတူ ရည္တူ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏုိင္ေရး အတြက္ အားလုံးအတူတကြ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိပ္သီး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းကုိ တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း (၁၄) ဖြဲ႔မွ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း (၆၂) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္