တိုုင္းရင္းသား ဘာသာအစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၃ – ၀၄ – ၂၀၁၇ ။