ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုုပြဲတြင္ DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ မွ အစည္းအေ၀း အဖြင့္မိန္႕ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္