ႏိုုင္ငံတကာ အလုုပ္သမားေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုုပ္သမားမ်ားအပါအ၀င္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ေျမာက္ပိုုင္းရွိ ထုုိင္းအလုုပ္သမားကြန္ယက္ပူးေပါင္းၿပီး ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕ႏွင့္ ေမလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ အလုုပ္သမားအခြင့္အေရး အျပည့္အဝရရွိရန္အတြက္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးေနၾကစဥ္။