ေမလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၁၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့အလုုပ္သမားေန႕တြင္ ထုုိင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုုင္းႏုုိင္ငံေျမာက္ပိုုင္း ထိုုင္းအလုုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား စုုေပါင္းၿပီး ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕ရွိ ခရိုုင္အုုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးရံုုးသိုု႕ လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး အလုုပ္သမား အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုုခ်က္ ၈ ခ်က္ အပါအ၀င္ ျမန္အစိုုးရႏွင့္ ထိုုင္းအစိုုးရတိုု႕အား အလုုပ္သမားအေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ အလုုပ္သမားအေရး ေတာင္းဆိုုခ်က္မ်ားကိုု ခ်င္းမိုုင္ခရိုုင္ လက္ေထာက္အုုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးထံ ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။