ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမွာက္ပါတီကြန္ကရက္၊ ပထမအႀကိမ္ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

First-CC-statement 001 First-CC-statement 002