ပအို၀္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ၏ ပထမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္
ဗဟိုေကာ္မတီမ်က္ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

PNLO CC met statement (1) PNLO CC met statement (2)