ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး KNU ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ကရက္အၿပီး ပထမအႀကိမ္ ဗဟိုုအၿမဲတမ္းေကာ္မတီ အစည္းအေ၀း သတင္းထုုတ္ျပန္ခ်က္

KNU Statement