ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ RCSS/SSA ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုုင္း အဖြဲ႕မွ ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစုုပင္လံုု ဒုုတိယအႀကိမ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္

 

21May Statement Bur