တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာ ဘာသာ ) ၂၈ – ၀၅ – ၂၀၁၇။