ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိုဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ တတိယေန႕ အစည္းအေ၀းကိုု ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕ရွိ Wangtarn Resort တြင္ ဆက္လက္က်င္းပေနသည္။ ၂၂-၀၆-၂၀၁၇။