တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၅ – ၀၆ – ၂၀၁၇။