တစ္ႏုုိင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးထားေသာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ PPST ၏ မ်က္ႏွာစံုုညီ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္အား ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕စ၍ ေလးရက္ၾကာ က်င္းပေနသည္။ (၂၈-၇-၂၀၁၇)

အစည္းအေ၀းတြင္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္မွဳဆိုုင္ရာ ကိစၥမ်ားကိုု သံုုးသပ္ေဆြးေႏြးၿပီး ျပင္ဆင္မွဳမ်ား ျပဳလုုပ္ရန္၊ ႏိုုင္ငံေရးေဆြးေနြးမွဳ ဆိုုင္ရာ မူေဘာင္ကိစၥမ်ား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရး အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးကိစၥအပါအ၀င္ အဓိက မူ၀ါဒ ၁၀ ခ်က္နဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဘံုုသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရန္ ကိစၥမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္ သြားၾကရန္ ရွိသည္ဟုု သိရသည္။