ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ၏ ဒုုတိယအႀကိမ္ ညီလာခံ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၂၉  – ၆ – ၂၀၁၇။

UNFC Statement (29 Jun 2017) 01 UNFC Statement (29 Jun 2017) 02 UNFC Statement (29 Jun 2017)