ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕မွ ဦးလွေမာင္ေရႊ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုုိင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မွ ႏိုုင္ေအာင္မေငး ေခါင္းေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၾသဂုုတ္လ ၅ ရက္ေန႕တြင္ အစိုုးရႏွင့္ တရား၀င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးႏိုုင္ေရး ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႕ နံနက္ ၉  နာရီက ႏွစ္ဖက္ အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးေနစဥ္။ (၂၀/၀၇/၂၀၁၇)