တားျမစ္ခံရသည့္ ရွမ္းျပည္ညီညြတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU အစည္းအေ၀းႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုုတ္ျပန္

CSSU-Statement_20170720_Bur 01 CSSU-Statement_20170720_Bur 02