လူ႕အခြင့္အေရးကိုု ဦးတည္သည့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ ( အပိုုင္း ၄၀ )