တိုုင္းရင္းသား ဘာသာ အစီအစဥ္ ( ျမန္မာဘာသာ) ၂၃ – ၀၇ – ၂၀၁၇။