ညီညြတ္ေသာ တုုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္ DPN အဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယေန႕ နံနက္ပိုုင္းမွ စ၍ ထိုုင္းႏုုိင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေစ့စပ္ညွိႏွိဳင္းေရးဆိုုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္က်င္းပေနသည္။ (၂၄/၇/၂၀၁၇)