ရွမ္းျပည္တိုုးတက္ေရးပါတီ SSPP/SSA ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုုင္းတပ္မေတာ္ ၏ အစည္းအေ၀း ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္။

6-thM